Ceny rektora Mendelovy univerzity v Brně jsou udělovány za významné a mimořádné výsledky nebo přínos studentů a zaměstnanců univerzity v oblasti vědy, vzdělávání, sportu, umění a za zásluhy o rozvoj občanské společnosti. Návrhy na ocenění předkládá děkan nebo ředitel vysokoškolského ústavu a předseda akademického senátu na základě návrhů jeho jednotlivých členů. O udělení ceny rozhoduje rektor. Každý z oceněných získává diplom, medaili Mendelovy univerzity v Brně a finanční odměnu.

 

CENA REKTORA MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ZA DLOUHODOBÉ A/NEBO MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY TVŮRČÍ ČINNOSTI

OBLAST PŘÍRODNÍCH A TECHNICKÝCH VĚD

doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.

Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU

Ústav zakládání a pěstění lesů

Pan docent Radek Pokorný působí jako vedoucí ústavu Zakládání a pěstování lesa Lesnické fakulty. Je předním odborníkem na pěstování lesů nejen v České republice, ale i v Evropském kontextu. Zaměřuje se dlouhodobě na udržitelné pěstování polyfunkčních lesů založeném na aplikaci poznatků ekofyziologie dřevin a ekologie lesa. Je aktivním členem řady národních i mezinárodních lesnických institucí a vědeckých týmů. Vedl a vede výzkumné projekty zaměřené zejména na adaptaci evropských lesů na dopady klimatické změny. Nemalý je jeho význam jako popularizátora vědy a lesnictví obecně, které prezentuje pravidelně v rámci různých veřejných vystoupení. Výsledky svojí práce zúročil v řadě vědeckých i naučně populárních pracích.

CENA REKTORA MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ZA MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY TVŮRČÍ ČINNOSTI MLADÝCH DO 35 LET

OBLAST PŘÍRODNÍCH A TECHNICKÝCH VĚD

Ing. Zuzana Bytešníková, Ph.D.

Agronomická fakulta MENDELU

Ústav chemie a biochemie

Doktorka Bytešníková se stala v roce 2020 odborným asistentem Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. V letech 2020-2023 publikovala 14 prací v ISI indexovaných časopisech a podala jednu patentovou přihlášku národní a jednu mezinárodní. Doktorka Bytešníková je vědeckou osobností schopnou vést vědecký tým, určovat jeho směr, a především uspět na národních i mezinárodním poli. Je třeba vyzdvihnout fakt, že již dnes je doktorka Bytešníková schopná multidisciplinární spolupráce, která přináší publikace v časopisech s vysokým impaktem. Z odborného hlediska je důležité podotknout, že se svou skupinou získala v posledních dvou letech řadu unikátních výsledků indikujících aplikaci nanotechnologií v různých odvětví průmyslu či zemědělství. Ve svém výzkumu se zaměřuje na syntézu nanouhlíkatých materiálů a jejich nanokompozitů s různými nanočásticemi, a to zejména nanočásticemi kovů a oxidů kovů.

CENA REKTORA MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ PRO VYNIKAJÍCÍ STUDENTY MAGISTERSKÉHO STUDIA

Ing. Tereza Zezulová

Zahradnická fakulta MENDELU

Ústav ovocnictví

Tereza Zezulová je absolventkou studijního programu Realizace a správa zeleně. Studentka zvítězila v roce 2022 v celostátní soutěži studentských prací AV ČR, v. v. i., vyhlášené Nakladatelstvím Academia. Za diplomovou práci na téma „Vypracování studie ochranného lesního pásu", kterou obhájila v roce 2021, získala 1. místo v kategorii Vědy o živé přírodě a chemické vědy. Diplomová práce se zabývá tvorbou studie ochranného lesního pásu se zaměřením na návrh biotechnických opatření pro zajištění polyfunkčnosti těchto prvků. Řešené území se nachází převážně v katastru obce Petrov v Jihomoravském kraji. Analytická část práce prezentuje současné rozmístění prvků krajinné zeleně v území, výsledky inventarizace vybraných pásů a výsledky průzkumů hrozby vodní a větrné eroze. Praktická část je věnována vypracování studie rozmístění ochranných lesních pásů v řešeném území a návrhu diferenciované fytotechniky na ukázce modelových úseků. Součástí návrhu je také nástin ekonomických ukazatelů pro realizaci podobných projektů.

CENA REKTORA MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ PRO VYNIKAJÍCÍ STUDENTY DOKTORSKÉHO STUDIA

Ing. Eliška Zezulová

Zahradnická fakulta MENDELU

Ústav ovocnictví

Eliška Zezulová je studentkou doktorského studijního programu Zahradnictví – Ph.D. na Ústavu ovocnictví a v rámci svého studia dosahuje soustavně vynikajících výsledků. Její odborné práce i výsledky tvůrčí činnosti zaměřené na kvantitativní a kvalitativní vlastnosti odrůd ovocných druhů dokládají její mimořádné tvůrčí schopnosti a nevšední zaujetí pro studovaný obor. Publikační činnost Elišky Zezulové odpovídá vysokým mezinárodním standardům dle světových měřítek hodnocení výsledků vědecké práce. Ve výzkumu na Ústavu ovocnictví je také novátorsky aktivní zejména ve vyhledávání nových možností, směrů či přístupů v oblasti hodnocení stěžejních vlastností ovocných druhů.

CENA REKTORA MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ZA MIMOŘÁDNÉ A/NEBO DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY VE VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

RNDr. Petr Rádl

Provozně ekonomická fakulta MENDELU

Ústav statistiky a operačního výzkumu

Pan doktor Rádl vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity obor matematika–deskriptivní geometrie, zde také složil státní rigorózní zkoušku. Od roku 1973 je zaměstnán na Mendelově univerzitě v Brně a v letošním roce uplyne 50 let kontinuální práce pro naši univerzitu. Celou svou kariéru věnoval výuce matematiky a deskriptivní geometrie v různých studijních programech a je autorem skript používaných ke studiu těchto předmětů. Byl garantem přijímacích zkoušek z matematiky na Mendelovu univerzitu v Brně a je vedoucím autorského kolektivu Sbírky příkladů z matematiky pro přijímací řízení a také knihy nakladatelství Grada Matematika pro ekonomy. Během své kariéry nejprve působil na Ústavu matematiky Lesnické a dřevařské fakulty, kde byl v letech 2004–2007 také vedoucím tohoto ústavu, od roku 2008 působí na Ústavu statistiky a operačního výzkumu Provozně ekonomické fakulty a přednáší matematiku studentům této fakulty. Pan doktor je stále klíčovým akademickým pracovníkem, který ovlivňoval formu, obsah a kvalitu výuky matematiky na Mendelově univerzitě v Brně a pomohl vychovat další generace učitelů.

CENA REKTORKY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ZA VÝZNAMNÝ SPORTOVNÍ VÝKON

Ing. Daniela Resová

Agronomická fakulta MENDELU

Daniela Resová je v současnosti již absolventkou programu Potravinářství a výživa člověka Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Na cenu za významný sportovní výkon byla nominována díky opakovaným úspěchům v plážovém volejbale. Daniela Resová, hraje spolu s Miroslavou Dunárovou za Sokol Brno I., v roce 2022 dosáhly na 5. místo na Akademickém mistrovství světa, dále vyhrály Evropské univerzitní hry, a ziskem třetího místa uspěly i na Mistrovství ČR. Ve svém sportovním snažení byly úspěšné i na dalších turnajích, například ziskem třetího místa na Pro tour Futures Cortegaca, nebo umístěním na 9. příčce v rámci Pro tour Challenge Dubai.

MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ REKTORA PRO NEAKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA

RNDr. Jana Gotthardová

Odbor informačních technologií

Paní doktorka Gotthardová je od svého nástupu na Mendelovu univerzitu v Brně nepostradatelným členem pracovního týmu informačních technologií. Po více než 30 let poskytuje podporu koncovým uživatelům v oblasti agendových, ekonomických a knihovnických informačních systémů. V neposlední řadě dbá také na potřebnou integraci mezi informačními systémy. S ohledem na její vysokou erudovanost a dlouholeté zkušenosti pomáhá celému týmu řešit náročnou problematiku ekonomického systému SAP. Její profesionalita, schopnosti, vstřícnost a ochota pomoci mohou být inspirací pro všechny ostatní.