Podrobnosti o jednotlivých kategoriích

Cena za dlouhodobé a/nebo mimořádné výsledky tvůrčí činnosti

Cena je určena zaměstnancům univerzity (mimo osoby, které mají na univerzitě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti) za mimořádný dlouhodobý nejméně pětiletý rozvoj oboru. Cena může být udělena ve třech oblastech:

  1. přírodní a technické vědy
  2. socio-ekonomické vědy
  3. umění.

K návrhu na ocenění musí být předloženo:

  1. zdůvodnění nominace včetně informací o významu dlouhodobé práce nominovaného v domácím i mezinárodním prostředí
  2. profesní životopis, včetně popisu vlivu navrhovaného na výchovu mladých výzkumných pracovníků nebo umělců a přesahu do vzdělávání pregraduálních studentů, popisu úspěšnosti při získáváni grantové podpory a schopnosti budovat a rozvíjet vlastní tzv. vědeckou nebo uměleckou školu
  3. seznam publikací nebo jiných výsledků výzkumu nebo umělecké činnosti, které dokládají dlouholetou systematickou práci v daném oboru s výraznými mezinárodními přesahy a reprezentativní výběr nejvýše pěti publikací nominovaného. Cena může být udělena stejné osobě pouze jednou.

Cena za mimořádné výsledky tvůrčí činnosti mladých do 35 let

Cena je určena mladým akademickým pracovníkům univerzity s výjimkou pracovníků, kteří úspěchu dosáhli jako studenti doktorského studia případně jako externí spolupracovníci univerzity v rámci dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, do 35 let včetně. Uděluje se za uplatněné výsledky vynikajících vědeckých nebo uměleckých úspěchů, dosažených v období posledních dvou kalendářních let (nezapočítává se rok, ve kterém je soutěž vyhlašována).

Cena může být udělena ve třech oblastech:

  1. přírodní a technické vědy
  2. socio-ekonomické vědy
  3. umění.

K návrhu na ocenění musí být předložena odborná charakteristika dosaženého úspěchu v kontextu příslušného vědního nebo uměleckého oboru a další relevantní podklady (tj. zejména doložení vůdčí role mladého vědce nebo umělce při vytváření výzkumného výsledku, v případě publikací jejich kopie, doklady o ohlasu apod.). 

Cena za vynikající studium magisterského studia

Cena je určena studentům nebo absolventům magisterských programů. Uděluje se za vynikající studijní výsledky, významnou tvůrčí činnost nebo za významnou reprezentaci univerzity dosažené ve standardní době studia, a to v období posledních dvou kalendářních let. Rok, ve kterém je soutěž vyhlašována, se nezapočítává. K návrhu na ocenění musí být předložen úplný výpis ze studijní evidence a dále odborné hodnocení tvůrčího výsledku a/nebo hodnocení dosaženého úspěchu v akademické oblasti spojeného s reprezentací univerzity.

Cena za vynikající studium doktorského studia

Cena je určena studentům nebo absolventům doktorských programů v kalendářním roce, pro který je soutěž vyhlášena. Uděluje se za vynikající výsledek tvůrčí činnosti dosažený v období posledních dvou kalendářních let. Rok, ve kterém je soutěž vyhlašována, se nezapočítává. K návrhu na ocenění musí být předloženo odborné hodnocení výsledku a vyjádření příslušné oborové nebo umělecké rady studijního programu.

Cena za mimořádné a/nebo dlouhodobé vynikající výsledky ve vzdělávací činnosti

Cena je určena zaměstnancům univerzity za mimořádnou a/nebo dlouhodobě vynikající pedagogickou činnost. K návrhu na ocenění musí být předložena charakteristika dosaženého úspěchu v kontextu vzdělávací činnosti a další relevantní podklady.

Cena za významný sportovní výkon

Cena je určena studentům a zaměstnancům univerzity, případně kolektivům, jichž jsou členy, kteří podali významný sportovní výkon. Uděluje se za vynikající sportovní výsledky dosažené v období posledních dvou kalendářních let. Rok, ve kterém je soutěž vyhlašována, se nezapočítává. K návrhu na ocenění musí být předložena charakteristika dosaženého úspěchu.

Cena za významný příspěvek k rozvoji občanské společnosti

Cena je určena studentům a zaměstnancům univerzity, kteří svou činností přispěli k rozvoji občanské společnosti nebo prospěchu jiných osob, zejména osob v tíživé zdravotní, sociální či ekonomické situaci nebo se zasadili v boji za lidská práva a důstojnost. Cena je udělována za počin, který byl uskutečněn v období posledních dvou kalendářních let (nezapočítává se rok, ve kterém je soutěž vyhlašována). K návrhu na ocenění musí být předložen podrobný popis relevantních aktivit navrhovaného. V případě, že navrhovaný již v minulosti získal za obdobné aktivity jakékoli jiné ocenění, musí být tato skutečnost v návrhu uvedena.